Khớp nối linh hoạt hạng nặng 1000Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    Khớp nối linh hoạt hạng nặng 1000Psi

    Khớp nối linh hoạt hạng nặng model 1000 Psi được thiết kế để sử dụng trong nhiều ứng dụng đường ống chung của các dịch vụ áp suất trung bình hoặc cao. có thể điều chỉnh lệch, biến dạng, ứng suất nhiệt, rung, tiếng ồn và chấn động địa chấn. Model 1000 thậm chí có thể phù hợp với bố trí đường ống hình cung hoặc cong.