Chữ thập ngắn có rãnh

  • Grooved Short Cross

    Chữ thập ngắn có rãnh

    Chúng tôi (CNG) cung cấp 131 Đường chéo ngắn có rãnh. Chúng được sử dụng để kết nối Standpipe để điều khiển, phân phối hoặc hỗ trợ đường ống theo các kích thước hoặc hướng khác nhau. Bằng cách kết nối rãnh, thời gian dự án được tiết kiệm rất nhiều với việc lắp đặt nhanh chóng và bảo trì dễ dàng.